Info center
x
Continuarea navigarii presupune ca esti de acord cu utilizarea cookie-urilor. Afla detalii. Sunt de acord.
Info center
Lun-Vin 8:00 - 13:00 / 17.00-20.00

 • Inregistrare
Info center

Info center (10)

Info centerExamen de promovare de la referent culutral Gr.1A studii medii la referent cultural Gr. 1 si referent cultural Gr. 1, studii medii la referent cultural studii superioare de scurta durata Gr. II

 Casa Municipală de Cultură ,,Mihail Sadoveanu Pașcani , cu sediul în Pașcani, str. Moldovei, nr.2,   organizează, în baza HG 286/2011 actualizat, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de  referent  de specialitate așezăminte culturale ,studii medii, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului de Specialitate .

  Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;  
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor  acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;    

  d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are  antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    f) curriculum vitae; 

REGULAMENTUL COMPLET IL GASITI IN ATASAMENTUL DE MAI JOS.

Vineri, 23 June 2017 09:11

Anunt transformare post de executie

Scris de

Anunt organizarea si desfasurarea examenului de promovare prin transformarea postului contractual de executie din administrator in referent de specialitate gr. I, conform H.C.L. Nr. 79 / 31.05.2017

Proiect de management pentru ocuparea postului de manager la Casa Municipala de Cultura "Mihail Sadoveanu" din Pascani.
Pentru download folositi link-ul de mai jos.Luni, 16 November 2015 17:05

Anunt concurs

Scris de

 ANUNŢ CONCURS,

 

            Casa Municipală de Cultură ,,Mihail Sadoveanu Pașcani , cu sediul în Pașcani, str. Moldovei, nr.2,   organizează, în baza HG 286/2011 actualizat, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de  referent așezăminte culturale ,studii superioare, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului de Specialitate .

  Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;  
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor  acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

     d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea  în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are  antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate  corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae; 

           Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
       În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul  declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

          Condiții generale și specifice :

Condiții generale:  Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a)     are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)    cunoaște limba română , scris și vorbit;

c)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exercițiu;

e)     are o stare de sănătate  corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)      îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)     nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții  specifice:

v  studii superioare de specialitate finalizate cu diplomă de licență sau echivalentul lor în domeniul regie teatru;

v  cunoștințe de operare pe calculator;

Probele stabilite pentru concurs:

-          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei până la data de

 02.12.2015 inclusiv, ora 20,00.

-          – proba scrisă în data de 14.12.2015 la ora 10,00;

-          Interviul în data de 16.12.2015 la ora 10,00 

  Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe siteul www.culturapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/767054.

 

Bibliografia în vederea participării la concurs.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 • Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
 •  Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea șI desfășurarea activității așezămintelor culturale
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Casei Municipale de Cultură Mihail Sadoveanu Pașcani;
 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;
  • Tudor Vianu – Scrieri despre teatru, București, 1977, Ed. Eminescu

 

Calendarul de desfășurare a concursului

Nr. crt.

Documente

 Termen

1

Publicare anunţ în Monitorul Oficial al României

Cel puțin  15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant

13.11.2015

2

Anunț sediu

16.11.2015

3

Depunere dosare de înscriere

16.11- 02.12.2015 ,ora 2000

4

Selecție dosare de înscriere

2.12-4.12.2015

5

Comunicarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere

7.12.2015

6

Depunere contestații selecție dosare de înscriere

8.12.2015

7

Comunicarea rezultatelor contestației selecție dosare de înscriere

9.12.2015

8

                                           Proba scrisă

14.12.2015,ora 1000

9

Comunicarea rezultatelor probei scrise

14.12.2015,ora 1500

10

Depunere contestație probă scrisă

15.12.2015

11

Comunicarea rezultatelor contestației probă scrisă

15.12.2015,ora 1800

12

Interviu

16.12.2015,ora 1000

13

Comunicarea rezultatelor interviu

16.12.2015,ora 1300

14

Depunere contestație interviu

17.12.2015

15

Comunicarea rezultatelor contestației interviu

18.12.2015

16

Rezultat final al concursului

18.12.2015,ora 1700

 

 

 

 

Manager,

Daniela Calistru

Luni, 01 September 2014 00:00

Anunt concurs Muncitor calificat

Scris de

                                    A N U N Ț  C O N C U R S,

        Casa Municipală de Cultură Pașcani , cu sediul în Pașcani, str. Moldovei, nr.2,organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului contractual de  muncitor calificat(lăcătuș mecanic) din cadrul Compartimentului Auxiliar.

 1. I.                  Condițiile de desfășurare ale concursului:

Concursul constă în 3 etape:

-         Selecția dosarelor de înscriere;

-         Proba scrisă se va desfășura la sediul Casei Municipale de Cultură Pașcani în data de 28.10.2014, ora 1000

-         Interviul se va desfășura la sediul Casei Municipale de Cultură Pașcani în data de 30.10.2014,ora1000

 

 1. II.               Condițiile de participare la concurs:

v studii liceale, respectiv studii medii liceale sau şcoală profesională;

v condiții de vechime de minim 4 ani, în specialitatea studiilor absolvite.

       Condițiile de desfășurare a concursului, condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediu și pe site-ul Casei Municipale de Cultură ,,Mihail Sadoveanu” Pașcani www.culturapascani.ro.

   Alte relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției și la numărul de telefon 0232/767054.

     Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a)     are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)    cunoaște limba română , scris și vorbit;

c)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exercițiu;

e)     are o stare de sănătate  corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)      îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)     nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

   Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de înscriere la sediul instituției , în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, pînă pe data de 30.09.2014 (inclusiv), ora 20 care  va conține următoarele documente:

    1.cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice;

 1. copia actului de identitate şi ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie, livret de familie, livret militar);
 2. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 3. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 4. cazierul judiciar ;
 5. adeverinţă care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 6. aviz neuropsihiatric;
 7. curriculum vitae;
 8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;
 9. dosar cu şină sau de încopciat.

    Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs .

 

 1. III.           Bibliografia în vederea participării la concurs:

-         E. Arieșan, Gh. Peptea, Lăcătușerie generală, Ed.Didactică și Pedagogică,București, 1977

-         Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile şi institutiile publice ;

-         Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare ;

-         Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Joi, 25 September 2014 00:00

Concurs muncitor calificat (lacatus mecanic)

Scris de

Casa de Cultură ,,Mihail Sadoveanu” Pașcani organizeaza un concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului contractual de muncitor calificat (lacatus mecanic).

 

Calendar evenimente

Utilizatori online

We have 15 guests and no members online

Despre Casa de cultura

Casa Municipală "Mihail Sadoveanu" este o instituţie publică de cultură cu personalitate juridică finanţată din alocaţii de la bugetul local şi din venituri proprii, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local Pașcani.

Actuala clădire a Casei de Cultură a fost inaugurată in 1960 iar din 1961 poartă numele marelui scriitor Mihail Sadoveanu născut la Pașcani. In acel an s-a realizat prima ediție a zilelor Mihail Sadoveanu, care in 2014 a ajuns la cea de a XLIII-a editie.

Aflată în centrul oraşului, Casa Municipală de Cultură găzduieşte numeroase manifestări artistice: spectacole, expoziţii, simpozioane, concursuri, conferinţe ş.a. De asemenea, aici  îşi desfăşoară activitatea mai multe cercuri culturale şi se ţin cursuri de formare profesională.

Informatii de contact

Pentru orice informatii referitoare la evenimente, cursuri sau orice alte activitati din cadrul Casei de Cultura Mihail Sadoveanu, Pascani, ne gasiti la urmatoarea adresa sau ne puteti contacta la nr de telefon de mai jos 

Adresa: Paşcani, str. Moldovei, nr. 2, judeţul Iaşi

Telefon / Fax: 0232.767.054

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.